เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ภ.ด.ส.1

Share this post :

Facebook
Twitter
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัต