เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอาสาสมัครท้ิงถิ่นรักโลก ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม – 18 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ป้าย พร้อมของสัมมนาคุณ และค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน จำนวน 56 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share this post :

Facebook
Twitter
winner74