เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองตา-คลองป่าไม้ หมู่ที่6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share this post :

Facebook
Twitter
uploadsfiles4794