เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ขุดดินเพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำ บริเวณในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลชำฆ้อ เพื่อป้องกันน้ำล้นขึ้นทางสัญจร

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ขุดดินเพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำ บริเวณในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลชำฆ้อ เพื่อป้องกันน้ำล้นขึ้นทางสัญจร