เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน บริเวณหมู่ที่ 2,3

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหารเทศบาล งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณหมู่ที่ 2,3 เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย