เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทุกหมู่ในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทุกหมู่ในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดขั้นตอนให้กับประชาชน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย