เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่3,4,5,6,7 ในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 6 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่3,4,5,6,7 ในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน