เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินงาน ‘โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข”

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ วงพึ่ง นายเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน ‘โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระหว่าง พระครูณัฐกิตต์ ปญฺญาธโร เจ้าอาวาสวัดชำฆ้อ นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชะเมา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา สาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำฆ้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำฆ้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลชำฆ้อ และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชำฆ้อ ณ ศาลาประชาธิปไตย

ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง