เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันหมู่ที่2 บ้านคลองโพล้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย