เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

Share this post :

Facebook
Twitter

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566