เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำช่วยสนับสนุนรถขนส่งน้ำ ไปใส่ให้จุดของประปาหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้เขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำ เดินทางเข้ามาที่สำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เพื่อให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลตำบลชำฆ้อ ช่วยนำส่งน้ำไปตามจุดของประปาทุกหมู่ในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เนื่องจากขณะนี้จุดประปาของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อขาดแคลนน้ำ ไม่มีน้ำให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

🙏🏻ขอขอบคุณ นายวีรยุทธ์ อ่องละออ นายคเชนทร์ ถนอมจิต นายปรีดา วงศ์อยู่ และ CPC ชำฆ้อคอนกรีต ที่ช่วยสนับสนุนรถขนส่งน้ำไปใส่ให้จุดของประปาหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้เขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อไดัมีน้ำใช้

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย