เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ และประชาชนในพื้นที่หมู่ ๗ ตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านตำบลชำฆ้อ เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย