เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลสวัสดิการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิวัติ วงษ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลสวัสดิการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลสวัสดิการคนพิการ และให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้เข้าถึงสิทธิ ทั้งบริการภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆเป็นผู้มาบรรยายให้ความรู้ เช่น การบรรยายเกี่ยวกับ มาตรา ๓๓ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, การบรรยายเกี่ยวกับ มาตรา ๓๕ การเลือกอาชีพที่เหมาะสม โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง, การบรรยายการดูแลคนพิการทั่วไป โดยการใช้กองทุนสุขภาพชุมชน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ โดยศูนย์บริการคนพิการสิรารมย์ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย