เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนน ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้ถนน

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้ถนน