เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน หมู่ที่ 1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน หมู่ที่ 1-9 เขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย