เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ