เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสวัสดิการสังคม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

Share this post :

Facebook
Twitter

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ (รพ.สต.) พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง (พมจ.) ลงพื้นที่สำรวจเนื่องจากได้รับแจ้งจากนางสาวนุชจรี ภักดีงาม อายุ 30 ปี ขอความช่วยเหลือครอบครัวฐานะยากจน จึงลงพื้นที่สำรวจเพื่อติดตามให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นประสานทางบ้านพักเด็กขอผ้าอ้อมเด็กและให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆต่อไป

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย