เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันหมู่ที่6 บ้านโป่งสะท้อน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก