เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันหมู่ที่9 บ้านเขาบ่อแป้ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก