เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมทีประชุมเพื่อหารือและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่ที่1

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ปลัดอำเภอเขาชะเมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 พร้อมด้วยชาวบ้านผู้ใช้น้ำหมู่ที่1 เข้าร่วมทีประชุมเพื่อหารือและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่ที่1 ณ ศูนย์สาธรณสุขมูลฐานบ้านศรีประชา