เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อตั้งเวทีประชาคม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ม.2

Share this post :

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30น. เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดตั้งเวทีประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ม.2 ต.ชำฆ้อ ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองโพล้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป