เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 18 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย